Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám Đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
Giám đốc Sản xuất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
Giám đốc Kinh doanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối tác

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số